Uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe

UPORABNIKI STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE NA DOMU

Uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe na domu so osebe, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v domačem bivalnem okolju.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so uporabniki: 

  • osebe, stare nad 18 let;
  • osebe, ki se zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti ne morejo negovati in rehabilitirati sami, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo druge možnosti;
  • osebe, ki potrebujejo  pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil;
  • osebe z urejenim stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Poljčane ali Občini Slovenska Bistrica (pogoj sofinanciranja).

 

Neposredno izvajanje storitve fizioterapije in delovne terapije praviloma traja najmanj 30 minut in največ 5 ur tedensko na uporabnika. Čas izvajanja storitve ni krajši od 30 minut, kar je tudi najmanjša obračunska enota. Storitev se izvaja dnevno, med 7. 30 in 15.30, vse dni v tednu, razen sobote, nedelje in dela prostih dni.

Neposredno izvajanje storitve zdravstvene nege in priprave zdravil traja najmanj 30 minut in največ 10 ur na teden na uporabnika. Čas izvajanja storitve ni krajši od 30 minut, kar je tudi najmanjša obračunska enota. Storitve se izvajajo od ponedeljka do petka med 7:30 in 15.30.

Storitve posameznih opravil se izvajajo v obsegu, frekvenci in na način, kakor so opredeljene v dogovoru o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. Storitev se začne izvajati z dnem, ki je določen v dogovoru.

Opravila pomoči pri osebni higieni in hranjenju imajo prednost, tako v jutranjem kot večernem terminu.

Spremembe ali dopolnitve sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve lahko predlagajo izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik. Spremembe dogovora se sklenejo bodisi z aneksom k dogovoru bodisi z novim dogovorom.

 Vlogo za uveljavitev pravice do storitve lahko podajo posamezniki, lokalna skupnost, socialna mreža in institucije pisno, osebno na sedežu Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane ali v Enoti Slovenska Bistrica; po telefonu 041 480 504 - Petar Ljuljđuraj ali preko elektronskega medija: petarl@dom-poljcane.si ali info@dom-poljcane.si.