Pravice stanovalcev


Svet stanovalcev ima lahko svoje komisije. Člane komisije po potrebi izvoli Svet stanovalcev, le-ti pa izmed sebe izvolijo predsednika komisije.

Pomoč in podporo pri delovanju Sveta stanovalcev nudijo strokovne službe Doma in direktorica.

Imate vprašanje?

Kontakirajte nas preko kontaktov!

Kontakti

Ustava Republike Slovenije, Zakon o socialnem varstvu, Nacionalni program socialnega varstva ter drugi zakonski in podzakonski akti, deklaracija in evropske direktive zagotavljajo staremu človeku posebne pravice, ki jih spoštujemo tudi v našem zavodu in so naslednje:

 • pravica, da je star človek obravnavan kot samostojna integrirana osebnost
 • pravica, da se do starega človeka obnašamo kot do vsakega odraslega človeka družbe
 • pravica, da ima enake možnosti za življenje, kot vsi drugi člani družbe
 • pravica, da samostojno odloča o nadaljnjem poteku lastnega življenja
 • pravica do bodočnosti
 • pravica do razvedrila
 • pravica do romantike
 • pravica do pomoči in zanimanja za starejšega človeka
 • pravica do profesionalne pomoči strokovnjakov, kadar je to potrebno.

Stanovalci Doma se prostovoljno združujejo v domsko skupnost. Za različne aktivnosti lahko stanovalci ustanovijo odbore (komisije), ki delujejo po določbah Statuta in tega pravilnika.

Poleg udeležbe v Svetu Doma imajo stanovalci pravico, da preko Sveta stanovalcev, vplivajo na življenje in delo v domski skupnosti.

Svet stanovalcev šteje devet članov, izvolijo pa jih stanovalci na Zboru stanovalcev. V Svetu stanovalcev so zastopani stanovalci iz Doma in Enote. Mandat Sveta stanovalcev traja štiri leta, člani pa so lahko ponovno izvoljeni.

Svet stanovalcev ima naslednje pristojnosti:

 • voli člane komisij in odborov stanovalcev
 • obravnava socialna in ekonomska vprašanja stanovalcev ter druga vprašanja življenja in dela v Domu
 • predlaga in priporoča organom doma izboljšanje in organiziranje dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja stanovalcev
 • obravnava pravilnik o hišnem redu in Svetu doma predlaga spremembe in dopolnitve
 • obravnava še druga vprašanja, ki so vezana na bivanje stanovalcev v Domu.