Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja 2020-04-14T14:36:19+00:00

1. OSNOVNI PODATKI

Polni naziv organa:

Naziv: DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Sedež: Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije

Direktorica: IVANKA SORŠAK, univ. dipl. soc. delavka

Telefon h.c.: 02 82959 20

Telefax: 02 80256 75

E-pošta: info@dom-poljcane.si

Odgovorna uradna oseba, ki je sprejela KIJZ: Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del., direktorica

Pristojna oseba za posredovanje informacij:

Ivanka Soršak, direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane je na podlagi 2. odstavka 9. člena ZDIJZ, dne 5.7.2010 za uradno osebo za posredovanje informacij javnega značaja imenovala na ta položaj Frangež Gorana. Kot uradna oseba skrbi za posredovanje informacij, ki so enotne za Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in so opredeljene v tem katalogu.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Goran Frangež, pomočnik direktorice

Tel. : 02 829 59 29

Fax: 02 802 56 75

Naslov: Potrčeva 1, 2319 Poljčane

E-mail: goran.frangez@dom-poljcane.si

Datum prve objave kataloga:

Datum zadnje spremembe: 14. 4. 2020

Dostop preko spleta

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: (https://www.dom-poljcane.si)

Fizični dostop

Informacije iz kataloga so fizično dostopne v tajništvu zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva 1, 2319 Poljčane, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja.

Druge oblike kataloga: NE

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI UPRAVLJA

2.1. Dejavnost Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

1. osnovna dejavnost

Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)

Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

2. dodatna

GOSPODARSKA DEJAVNOST

C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)

I 55.201 Počitniški domovi in letovišča

I 56.101 Restavracije in gostilne

I 56.103 Slaščičarne in kavarne

I 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi

I 56.290 Druga oskrba z jedmi

I 56.300 Strežba pijač

J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

J 58.190 Drugo založništvo

J 63.120 Obratovanje spletnih portalov

N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N 81.210 Splošno čiščenje stavb

N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških

dejavnosti

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti

R 90.030 Umetniško ustvarjanje

R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S 96.021 Frizerska dejavnost

S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

S 96.030 Pogrebna dejavnost

S 96.040 Dejavnosti za nego telesa

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

2.3. Organigram
Priloga: ORGANIGRAM

2.4. Seznam strateških in programskih dokumento:

FN-2017-PROGRAM-DELA-ZAVODA
LP-POROCILO-O-DELU-SLUZB-2016

2.5. Seznam vrst upravnih, sodnih sporov ali zakonodajnih postopkov:

Ustanovitveni akt

Dostop je možen le fizično, na sedežu zavoda.  

Statut Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane:
Priloga: Statut Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane vodi postopke za sprejem v zavod, v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

2.8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma dokumentov

Brošure in zloženke:

 • zloženka »Bogatimo zlata leta«,
 • brošura »Spoznajte nas«,
 • glasilo stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane »Izviri«,
 • zloženka »Mladi prostovoljci v Domu«.

Navedene informacije so dostopne le v pisni obliki, dostop je možen fizično, na sedežu zavoda.
Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Pravilniki in drugi akti:

18_PRAVILNIK_O_HISNEM_REDU_DDRJPP_01012015
19_1_pravilnik_o_spremebah_in_dopolnitvah_pravilnika_o_sprejemu_premestitvi_in_odpustu_stanovalcev_doma_dr_jozeta_potrca_poljcane_26042012 19_2_pravilnik_o_spremebah_in_dopolnitvah_pravilnika_o_sprejemu_premestitvi_in_odpustu_stanovalcev_doma_dr_jozeta_potrca_poljcane_21102016 19_pravilnik_o_sprejemu_premestitvi_in_odpustu_stanovalcev_doma_dr_jozeta_potrca_poljcane_2010_cistopis
05_pravilnik_o_komuniciranju_z_mediji_in_dajanju_informacij_za_javnost_14022005 09_kodeks_priporocenega_obnasanja_in_ravnanja_delavcev_v_delovnem_razmerju_v_domu_dr_jozeta_potrca_poljcane_17102005 13_pravilnik_o_upravlanju_in_uporabi_pocitniskih_kapacitet_doma_dr_jozeta_potrca_poljcane_11082016 17_pravilnik_o_socialnih_storitvenih_v_domu_dr_jozeta_potrca_poljcane_26_02_2016 20_pravilnik_o_resevanju_mnenj_pritozb_in_ugovorov_doma_dr_jozeta_potrca_poljcane_10072007
26_Pravilnik o notranji organizaciji dela v DDRJPP-januar-2019

37_navodilo_o_prejmanju_izrocanju_in_evidentiranju_daril

41_PRAVILNIK-O-IZVAJANJU-VIDEONADZORA-V-DDRJPP-IN-ENOTI-01122015

Seznam zakonov, podzakonskih aktov:

 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) Uradni list RS, št.  42/2002, s spremembami,
 • Zakon o dostopu informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 24/2003, s spremembami,
 • Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.
 • Zakon o javnih financah (ZJF) Uradni list RS, št. 79/1999, s spremembami,
 • Zakon o javnih naročilih (ZJN-2) Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami,
 • Zakon o javnih uslužbencih Uradni list RS, št. 56/2002, s spremembami,
 • Zakon o računovodstvu Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami,
 • Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti Uradni list RS, št. 18/1994, s spremembami,
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Uradni list RS, št. 56/2002, s spremembami,
 • Zakon o socialnem varstvu Uradni list RS, št. 54/1992, s spremembami,
 • Zakon o splošnem upravnem postopku RS Uradni list RS, št. 80/1999, s spremembami,
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu Uradni list RS, št. 56/1999, s spremembami,
 • Zakon o zavodih Uradni list RS-stari, št. 12/1991, s spremembami
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) Uradni list RS, št. 52/2000, s spremembami,
 • Obligacijski zakonik (OZ) Uradni list RS, št. 83/2001, s spremembami.

Do zakonodaje lahko dostopate na spletni strani Državnega zbora.

2.7. Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

 • Evidenca o zaposlenih delavcih,
 • Evidenca o plačah zaposlenih delavcev,
 • Evidenca o poškodbah pri delu,
 • Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja,
 • Evidenca zbirke podatkov o drugih zaposlencih,
 • Evidenca zbirke podatkov o dobaviteljih,
 • Evidenca zbirke podatkov o zunanjih uporabnikih storitev,
 • Evidenca zbirke podatkov vstopov in izstopov,
 • Evidenca zbirke podatkov o stanovalcih,
 • Evidenca zbirke podatkov o zdravstvenem stanju stanovalcev.

Do podatkov iz navedenih evidenc je možno dostopati pod pogoji in na način, kot ga določa Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (ur. list RS, št. 86/2004 in 113/2005).

2.8. Informacije v zvezi z organizacijo in notranjim poslovanjem

(že zgoraj)

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.dom-poljcane.si

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo tudi, če se osebno zglasijo v tajništvu zavoda, in sicer od ponedeljka do petka, od 8. do 13. ure, ob predhodni najavi.

 

4. STROŠKOVNIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Cena materialnih stroškov najpogostejših storitev posredovanja informacij javnega značaja je določena v skladu z  Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacija javnega značaja.

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Seznam prošenj za sprejem v zavod
 • Čakalna doba za sprejem v dom
 • Cenik storitev (cenik storitev imamo objavljen na spletni strani posebej)