Cenik storitev pomoči na domu

OBČINAVELJAVNOSTDELOVNI DANNEDELJAPRAZNIK
Poljčane1. 5. 20217,50 €11,34 €13,00 €
Slovenska Bistrica28. 5. 20217,11 €10,95 €13,06 €

Nudimo vam tudi kosila po ceniku za zunanje odjemalce.

Uskladitev cene za Občino Poljčane in Občino Slovenska Bistrica je Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel na 3. redni seji, dne 18. 3. 2021.

Občina Slovenska Bistrica je podala soglasje k tako določeni ceni na svoji 14. redni seji, dne 27.5. 2021, ter določila ceno za uporabnika od 28. 5. 2021 dalje.

Občina Poljčane je podala soglasje k tako določeni ceni na svoji 17. redni seji, dne 14. 4. 2021, ter določila ceno za uporabnika od 1. 5. 2021 dalje.

Storitve pomoči na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV.

Vse cene so v EUR.


Poljčane, 2. 6. 2021
Direktorica: Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del.


V skladu z UREDBO o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004)
– neuradno prečiščeno besedilo –, lahko uporabniki zaprosijo za oprostitev plačila storitev pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.