Domov

Zgodovina

Poslopje zavoda je bilo zgrajeno leta 1949-1950. Nekaj časa je služilo Okraju Poljčane. Ko je bil Okrajni Ijudski odbor Poljčane l. 1952 ukinjen, je bilo poslopje z zemljiščem vred z odločbo Prezidija Ijudske skupščine Ljudske republike Slovenije št. 10296/1-1952 od 1.  marca 1952 dodeljeno bivšemu Mestnemu Ijudskemu  odboru Maribor. MLO Maribor je poslopje adaptiral: uredil kuhinjo, pralnico, toplovodno napeljavo ter postavil zgradbo za uslužbence. Dom je bil ustanovljen z odločbo Mestnega Ijudskega odbora Maribor (št. odločbe: 645/1 z dne22. 11.1952) z nazivom DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV POLJČANE.  Ko so se pred 45 leti preselili oskrbovanci Doma upokojencev in oskrbovancev Maribor v lepo novozgrajeno stavbo v Poljčane, jih je bilo samo 180. Kapaciteta zavoda je bila 230 postelj. Prvi oskrbovanci so bili doma večinoma iz mariborskih mestnih ter okoliških občin.

 

Število zaposlenih delavcev ob ustanovitvi doma je bilo 18 ali 1 delavec na 12 oskrbovancev. Pri tem je potrebno povdariti, da so bili prvi oskrbovanci doma v glavnem mlajši in  zdravi starostniki, ki razen izjem niso potrebovali posebne nege. Zemljišče okrog zavoda je bilo kupljeno od posestnice Francl Antonije, Poljčane št. 17. Zemljišče je vpisano pod vl. št. 319 k.o. Poljčane in meri 1 ha 90 a ter služi za vrt in park. V letu  1953  je bil narejen prizidek  k  zavodu in  sicer: stanovanje za hišnika, prostor za premog, pralnica s sušilnico;v prvem nadstropju pa se je uredilo 13 samskih sob za delavce doma. Leta 1954 in 1955 je bil zasajen park in sadno drevje. Posajenih je bilo nad 200 parkovnih in okoli  100 sadnih dreves. Dom je bil do 1.10.1955 proračunska ustanova, saj je stroške vzdrževanja oskrbovancev plačal MLO Maribor.

Leta 1955 je prešel zavod na samostojno financiranje in postal ustanova Okrajnega Ijudskega odbora Maribor. Povprečno je bilo v zavodu 220 do 225 oskrbovancev.  Za potrebe delavcev, ki so stanovali v prizidku zavoda, se je v letu 1957 uredil vrt.  Prav tako je v tem letu bil narejen strelovod za zgradbo in sušilnica perila.

Leta 1961 je ustanoviteljske pravice zavoda prevzela Občinska skupščina Slovenska Bistrica.

Na podlagI določil Zakona o socialnem varstvu je je Vlada Republike Slovenije 6. maja 1993 izdala sklep o preoblikovanju Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane v javni socialno varstveni zavod. Ustanovaiteljske pravice za naš zavod je prevzelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki določa normative za našo dejavnost, preko svojih predstavnikov v Svetu doma pa odloča tudi o vseh pomebnih zadevah, kot so cene storitev, letna poročila, finančni načrti, pravilniki, imenovanje in razrešitev direktorja in drugo.

Prva preuredltev kuhinje je bila leta 1964. Ob tej priliki so bile zamenjane  elektroinstalacije, po  tleh se je položil klinker, po stenah pa keramične ploščice. Zamenjana je bila tudi termična in nevtralna oprema. V letu 1966 se je uredila kolesarnica za delavce in zgradile tople grede za potrebe ekonomije.

Od Kmetijskega kombinata KZ Slov. Bistrica je bil na podlagi ocenitve v letu 1968 izvršen nakup gospodarskega poslopja in zemljišča v izmeri 0,4596 ha. V tem letu je bilo gospodarsko poslopje adaptirano, saj je prej služilo kot hlev za konje. Preurediti  je bilo  potrebno  kanalizacijo,  jaške  In  druga zidarska dela.

V začetku meseca avgusta leta 1988 se je pričela gradnja nove kotlovnice na novi lokaciji. Devetdeset odstotkov sredstev je zavod dobil kot dotacijo iz ZPIZ-a. Kotlovnica je bila zgrajena z eno pečjo na kurilno olje za toplo vodo in paro ter dve peči na trdo gorivo.

Leta 1991 smo uredili sušilnico perila pri pralnici. Balkoni na prizidku, ki je bil grajen leta 1976, so začeli zamakati in jih je bilo potrebno sanirati. Tla na negovalnih oddelkih je bilo potrebno vsako leto postopoma zamenjati, ker je bil parket neprimeren za takšne oddelke.

V letu 1996 smo izvršili kompletno sanacijo stanovanjskega dela doma. Zamenjane so bile vse strojne in elektro instalacije. Nabavili smo novo opremo v bivalnih prostorih, naredili oplesk obstoječih  omar v  svetlejšo barvo, tudi nova oprema je svetlejša. V sobah smo zamenjali tla, napeljali instalacije v parapetne kanale. Vsako nadstropje smo obarvali z drugo barvo. Stavbi smo dali svežino in toplino ter novi videz. V tem letu 1997 smo pristopili k rekonstrukciji kuhinje. Obstoječa kuhinja je bila v zelo slabem stanju in je bila potrebna celovite obnove. Zamenjani so bili kompletni tlaki, stenski ometi, keramika ter vse strojne in elektroinstalacije. Kuhinja se še danes ponaša z najmodernejšim termičnim blokom. Tudi nevtralno opremo in hladilnice smo zamenjali z novimi. V letu 2005 smo nabavili sodobne pomivalne stroje, leta 2009 pa tudi sodobno konvekcijsko peč.

Na negovalnem delu doma smo preuredili postrešje, kjer smo zagotovili primerne prostore za fizioterapijo, delovno terapijo ter nadstandardne bivalne prostore za stanovalce. Nadljevali smo s temeljito obnovo negovalnega dela doma, leta 2005 pa smo zaključili tudi delno obnovo stanovanjskega dela. V letu 2006 smo prenovili in dogradili vhod v dom, kjer je dobila svoje prostore recepcija doma, stanovalci pa živahen kotiček, kjer se zelo radi zadržujejo in spremljajo dnevno dogajanje.

Leta 2007 in 2008 smo v dveh fazah v celoti prenovili in dogradili domsko pralnico ter zamenjali vso tehnološko opremo. Ob tem smo pridobili dodatne prostore za skladišča ter pisarne za Finančno računovodsko službo.

Leta 2009 smo izvedli prvo fazo obnove kotlovnice, v letu 2010 pa bomo predvidoma zaključili tudi drugo fazo ter tako zagotovili primerno, ekološko čisto in varčno ogrevanje za naše stanovalce.

Leta 2009 smo začeli tudi z obnovo oken v negovanem delu doma, v letu pa 2010 bomo zamenjali vsa dotrajana okna v vseh objektih doma. Prav tako smo v letih 2007, 2008 in 2009 izvedli klimatizacijo negovalnih oddelkov, kar je bistveno izboljšalo bivalne pogoje težje pomičnih stanovalcev ter delovne pogoje naših zaposlenih.

Vsa navedena obnovitvena dela in investicije smo vse od leta 1988 zagotavljali sami, brez javnih sredstev.

NEKOČ IN DANES

DNEVNI PROSTOR 1970 DNEVNI PROSTOR 2004
JEDILNICA 1975 JEDILNICA 2004
VEČPOSTELJNA SOBA 1973 VEČPOSTELJNA SOBA 2004
APARTMA 1979 APARTMA 2004

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava