Domov

Pravice stanovalcev

Ustava republike Slovenije, Zakon o socialnem varstvu, Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 ter drugi zakonski in podzakonski akti, deklaracije in evropske direktive zagotavljajo staremu človeku posebne pravice, ki jih spoštujemo tudi v našem domu in so naslednje:

 • pravica, da je star človek obravnavan kot samostojna integrirana osebnost,
 • pravica, da se do starega človeka obnašamo kot do vsakega odraslega člana družbe,
 • pravica, da ima enake možnosti za življenje, kot vsi drugi člani družbe,
 • pravica, da samostojno odloča o nadaljnjem poteku lastnega življenja,
 • pravica do bodočnosti,
 • pravica do razvedrila,
 • pravica do romantike,
 • pravica do pomoči in zanimanja za starejšega človeka,
 • pravica do profesionalne pomoči strokovnjakov, kadar je to potrebno.

Stanovalci Doma se prostovoljno združujejo v domsko skupnost. Za različne aktivnosti lahko stanovalci ustanovijo odbore (komisije), ki delujejo po določbah Statuta in tega pravilnika.

Poleg udeležbe v Svetu Doma imajo stanovalci pravico, da preko Sveta stanovalcev, vplivajo na življenje in delo v domski skupnosti.

Svet stanovalcev šteje devet članov, izvolijo pa jih stanovalci na Zboru stanovalcev. Mandat Sveta stanovalcev traja štiri leta, člani pa so lahko ponovno izvoljeni.
Svet stanovalcev ima naslednje pristojnosti:

 • voli člane komisij in odborov stanovalcev;
 • obravnava socialna in ekonomska vprašanja stanovalcev ter druga vprašanja življenja in dela v domu;
 • predlaga in priporoča organom doma izboljšanje in organiziranje dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja stanovalcev;
 • obravnava pravilnik o hišnem redu in Svetu doma predlaga spremembe in dopolnitve;
 • obravnava še druga vprašanja, ki so vezana na bivanje stanovalcev v domu.

Svet stanovalcev ima lahko svoje komisije. Člane komisije po potrebi izvoli Svet stanovalcev, le-ti pa izmedsebe izvolijo predsednika komisije.

Pomoč in podporo pri delovanju Sveta stanovalcev nudijo strokovne službe Doma in direktor.

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava