Domov

Postopek pred sprejemom

Na podlagi prejetih prošenj v domu vodimo evidenco prošenj za sprejem stanovalcev.

O sprejemu stanovalca v dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje direktorica in josestavljajo: direktorica, socialni delavki in vodja zdravstveno negovalne službe.
Če komisija na podlagi popolne prošnje bodočega stanovalca oziroma njegovega zakonitega zastopnika iz priložene dokumentacije ugotovi, da izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja zavod, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem obvesti v roku dveh mesecev.

Če dom prejme nepopolno prošnjo, pozove vlagatelja, da v roku 15 dni od prejema poziva dopolni prošnjo.
Če prošnje vlagatelj ne dopolni, ga obvestimo, da vloge ni mogoče obravnavati. Nepopolne prošnje vodi dom v posebni evidenci, iz katere se izbriše po preteku 60 dni od vložitve nepopolne prošnje.

Ko je v domu na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem bodočega stanovalca iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva naslednje osnovne kriterije:

 • starost 65 let, le izjemoma je lahko starost tudi nižja;
 • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe (vloge v evidenci);
 • zdravstveno stanje, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe in možnost namestitve na ustrezen oddelek;
 • bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev;
 • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

Komisija pri obravnavi vlog kandidatov za sprejem upošteva še naslednje dodatne kriterije:

 • priporočilo o prednostni obravnavi pristojnega centra za socialno delo;
  • kandidat živi sam, nima bližnjih sorodnikov in razvite socialne mreže;
  • pomoči na domu ni možno zagotoviti glede na obseg potreb po storitvah zdravstvene nege in oskrbe;
  • nasilje v družini;
  • neprimerne bivalne razmere;
  • oddaljenost od urbanega naselja;
  • drugi razlogi, ki pogojujejo nujnost sprejema v zavod.

 

Dom vroči bodočemu stanovalcu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku obvestilo o možnosti za sprejem in ga povabi, da se v roku 5 dni od prejema vabila zglasi v domu zaradi sklenitve dogovora o izvajanju in plačilu storitev.

Če se bodoči stanovalec ne odzove vabilu oz. izjavi, da še ne želi biti sprejet v dom, njegova prošnja miruje, dokler pisno ne zaprosi, da se postopek za sprejem nadaljuje, dom pa začne postopek sprejema naslednjega iz seznama čakajočih za sprejem.

 

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava