Domov

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI

 

Polni naziv organa:

Naziv: DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Sedež: Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije

Direktorica: IVANKA SORŠAK, univ. dipl. soc. delavka

Telefon h.c.: 02 82959 20

Telefax:        02 80256 75

E-pošta:   info@dom-poljcane.si

Odgovorna uradna oseba, ki je sprejela KIJZ: Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del., direktorica

Pristojna oseba za posredovanje informacij:

Ivanka Soršak, direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane je na podlagi 2. odstavka 9. člena ZDIJZ, dne 5.7.2010 za uradno osebo za posredovanje informacij javnega značaja imenovala na ta položaj Frangež Gorana. Kot uradna oseba skrbi za posredovanje informacij, ki so enotne za Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in so opredeljene v tem katalogu.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Goran Frangež, pomočnik direktorice

Tel. : 02 829 59 29

Fax: 02 802 56 75

Naslov: Potrčeva 1, 2319 Poljčane

E-mail:   goran.frangez@dom-poljcane.si

Datum prve objave kataloga:

Datum zadnje spremembe: 13. 1. 2017

Dostop preko spleta

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: (htp://www.dom-poljcane.si)

Fizični dostop

Informacije iz kataloga so fizično dostopne v tajništvu zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva 1, 2319 Poljčane, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja.

Druge oblike kataloga: NE

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA,

    S KATERIMI UPRAVLJA

 

 

2.1. Dejavnost Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

 

1. osnovna dejavnost

Q  ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)

Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

 

2.  dodatna

GOSPODARSKA DEJAVNOST

C 10.710  Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

G 47.110  Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

G 47.789  Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)

I 55.201   Počitniški domovi in letovišča

I  56.101  Restavracije in gostilne

I  56.103  Slaščičarne in kavarne

I  56.210  priložnostna priprava in dostava jedi

I  56.290  Druga oskrba z jedmi

I  56.300  Strežba pijač

J  58.120  Izdajanje imenikov in adresarjev

J  58.190  Drugo založništvo

J  63.120  Obratovanje spletnih portalov

N 77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N 81.210  Splošno čiščenje stavb

N 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških

dejavnosti

N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

O 84.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti

R 90.030  Umetniško ustvarjanje

R 93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S 95.290  Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

S 96.010  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S 96.021  Frizerska dejavnost

S 96.022  Kozmetična in pedikerska dejavnost

S 96.030  Pogrebna dejavnost

S 96.040  Dejavnosti za nego telesa

S 96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

 

2.3. Organigram

(priloga: Organigram)

  

2.4. Seznam strateških in programskih dokumentov

Poročilo o delu služb in o izvajanju dodatnih programov za leto 2016,

Program dela služb in program izvajanja dodatnih programov za leto 2017.

2.5. Seznam vrst upravnih, sodnih sporov ali zakonodajnih postopkov

Ustanovitveni akt

Dostop je možen le fizično, na sedežu zavoda.   

Statut Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

(priloga: Statut Doma dr. Jožeta potrča Poljčane)

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane vodi postopke za sprejem v zavod, v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

 

2.8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma dokumentov

 

Brošure in zloženke:

-       zloženka »Bogatimo zlata leta«,

-       brošura »Spoznajte nas«,

-       glasilo stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane »Izviri«,

-       zloženka »Mladi prostovoljci v Domu«.

Navedene informacije so dostopne le v pisni obliki, dostop je možen fizično, na sedežu zavoda. 

Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

 

Pravilniki in drugi akti:

Seznam zakonov, podzakonskih aktov

  • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) Uradni list RS, št.  42/2002, s spremembami,
  • Zakon o dostopu informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 24/2003, s spremembami,
  • Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014.
  • Zakon o javnih financah (ZJF) Uradni list RS, št. 79/1999, s spremembami,
  • Zakon o javnih naročilih (ZJN-2) Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami,
  • Zakon o javnih uslužbencih Uradni list RS, št. 56/2002, s spremembami,
  • Zakon o računovodstvu Uradni list RS, št. 23/1999, s spremembami,
  • Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti Uradni list RS, št. 18/1994, s spremembami,
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Uradni list RS, št. 56/2002, s spremembami,
  • Zakon o socialnem varstvu Uradni list RS, št. 54/1992, s spremembami,
  • Zakon o splošnem upravnem postopku RS Uradni list RS, št. 80/1999, s spremembami,
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu Uradni list RS, št. 56/1999, s spremembami,
  • Zakon o zavodih Uradni list RS-stari, št. 12/1991, s spremembami
  • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) Uradni list RS, št. 52/2000, s spremembami,
  • Obligacijski zakonik (OZ) Uradni list RS, št. 83/2001, s spremembami.

 Do zakonodaje lahko dostopate na spletni strani Državnega zbora.

2.7. Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

-       Evidenca o zaposlenih delavcih,

-       Evidenca o plačah zaposlenih delavcev,

-       Evidenca o poškodbah pri delu,

-       Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja,

-       Evidenca zbirke podatkov o drugih zaposlencih,

-       Evidenca zbirke podatkov o dobaviteljih,

-       Evidenca zbirke podatkov o zunanjih uporabnikih storitev,

-       Evidenca zbirke podatkov vstopov in izstopov,

-       Evidenca zbirke podatkov o stanovalcih,

-       Evidenca zbirke podatkov o zdravstvenem stanju stanovalcev.

Do podatkov iz navedenih evidenc je možno dostopati pod pogoji in na način, kot ga določa Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (ur. list RS, št. 86/2004 in 113/2005).

 

2.8. Informacije v zvezi z organizacijo in notranjim poslovanjem

(že zgoraj)

  

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.dom-poljcane.si

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo tudi, če se osebno zglasijo v tajništvu zavoda, in sicer od ponedeljka do petka, od 8. do 13. ure, ob predhodni najavi.

 

4. STROŠKOVNIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Cena materialnih stroškov najpogostejših storitev posredovanja informacij javnega značaja je določena v skladu z  Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacija javnega značaja.

  

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

-       Seznam prošenj za sprejem v zavod

-       Čakalna doba za sprejem v dom

-       Cenik storitev (cenik storitev imamo objavljen na spletni strani posebej)

ONLINE REZERVACIJE TERME ČATEŽ

Preverite proste kapacitete v Termah Čatež in si rezervirajte nepozabno letovanje.

Dejavnosti

 KOSILA

 

Pomoč na domu

 

FI

 

Prostovoljstvo

Prijava