Poljčane 2018-01-02T19:41:21+00:00

Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane

PREDSTAVITEV

Nekoč

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je splošni socialno varstveni zavod in sodi med večje domove za starejše ljudi v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1952 v nekdanji zgradbi okraja Poljčane.

V domu je v začetku delovanja bivalo 180 mlajših, sorazmerno zdravih starostnikov. Zanje je skrbelo 18 zaposlenih delavcev.

Zgradba je bila zgrajena v letih 1949 do 1950 in je bila namenjena za okraj Poljčane. Po ukinitvi okraja 1952 je bila zgradba z zemljiščem dodeljena Mestnemu ljudskemu odboru Maribor, ki je zgradbo adaptiral. Uredili so pralnico, kuhinjo, toplovodno napeljavo in zgradili zgradbo za zaposlene. 22. 11. 1952 je bil ustanovljen Dom upokojencev in oskrbovancev Poljčane, vanj so se naselili stanovalci iz mariborske in okoliških občin. Kapaciteta Doma je bila 230 postelj, vendar je v njem bivalo le 180 stanovalcev.

Ker so bili stanovalci mlajši in večinoma zdravi starostniki, je za njih skrbelo le 18 zaposlenih delavcev. V okolici doma je bil vrt in park, ki so ga zasadili z 200 parkovnimi in 100 sadnimi drevesi. Leta 1953 so zgradili prizidek s stanovanji za zaposlene, za hišnika in depojem za premog ter pralnico in sušilnico. Do 1. 10. 1955 je stroške bivanja stanovalcev plačeval Mestni ljudski odbor Maribor.

Po tem je dom prešel na samostojno financiranje in postal ustanova Okrajnega ljudskega odbora Maribor. V Domu je bivalo okoli 220 stanovalcev. Sledila je prva adaptacija kuhinje leta 1964 in leta 1968 odkup zemljišča in gospodarskega poslopja od Kmetijskega kombinata Slovenska Bistrica. V letu 1973 so v domu napeljali centralno ogrevanje.

S sklepom Skupščine občine Slovenska Bistrica se je Dom upokojencev in oskrbovancev Poljčane leta 1973 preimenoval v Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane. Ustanoviteljske pravice je na podlagi novega zakona o socialnem skrbstvu leta 1978 prevzela občinska skupnost socialnega skrbstva Slovenska Bistrica. S sanacijo in dozidavo prizidka so bili zagotovljeni boljši pogoji za bivanje v stanovanjskem delu doma. Povečalo se je število zaposlenih glede na večje potrebe stanovalcev po zdravstveni negi in oskrbi. Zaposlili so socialno delavko, fizioterapevta in delovnega terapevta.

Leta 1992 je bila obnovljena tudi najstarejša zgradba, na prenovljenem podstrešju pa so bili urejeni prostori za potrebe delovne terapije in fizioterapije, za katero je bila pridobljena tudi koncesija za obravnavo zunanjih pacientov. Izdelane so bile enoposteljne sobe in dva apartmaja, ki še danes predstavljajo najsodobnejši in najudobnejši bivalni del Doma Poljčane.

Danes

Ustanovitelj doma je od leta 1992 Vlada Republike Slovenije, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dejavnost doma je v celoti urejena z veljavno zakonodajo, ki jo v domu dosledno spoštujemo.

Seveda pa nas zakoni in drugi predpisi ne omejujejo, da za naše stanovalce ne bi postorili kaj več, kot je to predpisano. Še poseben poudarek dajemo temu, na kakšen način jim ponujamo naše storitve. Prijaznost, domačnost, spoštljivost ter dobro počutje stanovalcev in njihovih svojcev so poleg strokovnosti največje vrednote našega kolektiva.

Prizadevamo si jih negovati in nenehno razvijati. Zavedamo se, da je iskreno in naklonjeno sodelovanje med nami, izvajalci in stanovalci ter svojci edina prava pot k našemu skupnemu cilju, ki je ustrezna, visoko strokovna in kakovostna oskrba in zdravstvenega nega, vse z namenom, da bi bili naši uporabniki kar najbolj zadovoljni.

Leto 2013 bo v zgodovino Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane zapisano z velikimi črkami, saj smo po večletnih prizadevanjih uspeli razširiti našo dejavnost ter občutno povečati kapacitete. V težkih časih, ko povsod primanjkuje denarja, smo ponosni in veseli, da nam je vse to uspelo.

Sredi leta, točneje 1. julija 2013, smo na podlagi sklepov občinskih svetov Občine Poljčane in Občine Slovenska Bistrica ter sklenjenih pogodb začeli izvajati socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu. Dejavnost pomoči na domu je sicer precej podobna naši osnovni dejavnosti oskrbe in zdravstvene nege stanovalcev v Domu, kljub temu pa je bil to za nas nov projekt, ki je zato, da je zaživel, od vodstva in ostalih zaposlenih terjal veliko naporov in truda. Za zavod nova dejavnost pomeni obogatitev naše ponudbe ter sledenje strokovnim smernicam in nacionalnemu programu varstva starejših, ki poudarjajo pomen bivanja starejših ljudi v domačem okolju. Število uporabnikov te oblike pomoči se iz leta leto veča.

Poseben projekt, za katerega smo si skupaj z Občino Slovenska Bistrica prizadevali skoraj celo desetletje, pa je Enota Slovenska Bistrica, ki je začela z delovanjem 1. decembra 2013. Dom je z ustanovitvijo Enote pridobil 59 dodatnih mest ter program dnevnega varstva. Naše veselje ob otvoritvi, 9. decembra 2013, je bilo neizmerno. Množičen obisk na otvoritvi je presegel vsa naša pričakovanja ter potrdil resnično veliko željo in potrebo Bistričanov po domu za starejše v domačem kraju. Lokalno okolje nam je takoj po začetku delovanja ponudilo številne možnosti za sodelovanje in nam s tem izreklo posebno dobrodošlico. V Slovenski Bistrici se res dobro počutimo, čutimo veselje in zadovoljstvo občanov, naših stanovalcev in svojcev. Mnoga društva so pri nas organizirala svoja srečanja ter izkoristila priložnost za predstavitev in ogled doma, prav tako nas redno obiskujejo učenci 2. OŠ Slovenska Bistrica in otroci iz bistriškega vrtca.

Organiziranost doma

Dom je danes sodobna organizacija, v kateri biva 354 stanovalcev, od tega jih 230 biva v Domu Poljčane, v Enoti Slovenska Bistrica pa 124. Skupna povprečna starost stanovalcev je bila konec leta 2016 80,29 let. Skupna povprečna starost žensk je bila 82,83 let, moških pa 75,04 let.

Več kot dve tretjini stanovalcev predstavljajo ženske. Največ stanovalcev prihaja iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole, sledijo Mestna občina Maribor, Rogaška Slatina in ostale. Vzrok za sprejem v dom je največkrat starost in bolezen, pogosto pa tudi osamljenost. Struktura stanovalcev se spreminja in vedno več jih potrebuje najzahtevnejšo zdravstveno nego in oskrbo.

Dom deluje na dveh lokacijah, ki imata vsaka svoje prednosti.

Za tiste, ki si želijo zrela leta preživeti v naravi, je Dom Poljčane pravi naslov. Tukaj se ponašamo s prelepim naravnim okoljem pod Bočem, kjer na 2 hektarjih zunanjih površin pridelujemo lastno zelenjavo in povrtnine, redimo po 20 prašičev, s tem pa stanovalcem zagotavljamo velik del zdrave domače prehrane.

Drugačne pa so prednosti lokacije Enote Slovenska Bistrica. Ta se nahaja ob robu blokovskega naselja, kjer je življenje zaradi številnih obiskov in sodelovanja z različnimi institucijami toliko bolj pestro in zanimivo. Zunanjih površin je manj, se pa ponašamo s prelepim atrijem, kjer  za stanovalce izvajamo večino aktivnosti na prostem. Mnogi Bistričani lahko pridejo na obiske kar peš, kar lahko občutno zmanjša stroške, v neposredni bližini doma v Slovenski Bistrici pa so tudi trgovine, banka, zdravstveni dom in lekarna.

Za naše uporabnike institucionalnega varstva in pomoči družini na domu danes skrbi preko 180 redno zaposlenih v različnih službah oziroma organizacijskih enotah doma:

 • Socialna služba (socialno delo, dnevno varstvo, pomoč na domu)
 • Zdravstvena nega in oskrba (5 organizacijskih enot v Domu Poljčane, 3 v Enoti Slovenska Bistrica)
 • Služba rehabilitacije (fizioterapija in delovna terapija na obeh lokacijah)
 • Služba prehrane v Domu Poljčane in Enoti Slovenska Bistrica

 • Tehnične službe (vzdrževanje, prevozi, pranje in likanje)

 • Služba za kadre, investicije in finance.

Koncepti dela

V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane v zadnjih letih prehajamo iz medicinskega v socialni model strokovnega dela.

V Enoti Slovenska Bistrica smo že v začetku delovanja ustanovili gospodinjske skupnosti, v katerih biva po 20 stanovalcev in imajo svojo gospodinjo-oskrbovalko. Sledilo je večletno izobraževanje zaposlenih, na podlagi katerega smo delo v gospodinjskih skupnostih nadgradili s konceptom usklajenih odnosov. Pri tem nam je v veliko pomoč metoda dela s pomočjo življenjske zgodbe naših uporabnikov.

Naše strokovno delo je usmerjeno v kakovostne odnose  s poudarkom na individualnem pristopu pri timski oskrbi in negi naših stanovalcev. V oktobru 2015 smo v Enoti Slovenska Bistrica oblikovali tri organizacijske enote zdravstvene nege in oskrbe ter stalne delovne time.

Opisan koncept dela smo v Domu Poljčane začeli uvajati v začetku leta 2016 v bivalni enoti Mavrica, kjer bivajo stanovalci z demenco, nadaljujemo pa v letu 2017 z oblikovanjem stalnih timov v vseh organizacijskih enotah zdravstvene nege in oskrbe. Da bi novi koncepti dela v Domu Poljčane v celoti zaživeli, bo potrebno še veliko dela za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev. Predvsem nam primanjkuje skupnih prostorov na posameznih bivalnih enotah, zato v naslednjih letih načrtujemo pomembne in obsežne investicije, s katerimi bomo tudi stanovalcem v Domu Poljčane zagotovili boljše pogoje za kakovostno sobivanje v bivalnih enotah.

Dodatni programi in aktivnosti za stanovalce in svojce

Poleg zdravstvene nege in oskrbe našim stanovalcem ponujamo številne dodatne programe in aktivnosti, ki so zanje velikega pomena, saj bistveno pripomorejo k njihovemu boljšemu počutju. Naštejmo samo nekatere:

 • Skupine starih ljudi za samopomoč

 • Prostovoljno delo stanovalcev

 • Različne skupine, kot so vinogradniška, zeliščarska, pohodniška, bralna…

 • Izleti, pikniki, srečanja s stanovalci drugih domov

 • Kulturne prireditve in nastopi različnih društev, šol, vrtca

 • Praznovanje rojstnih dni stanovalcev

 • Obiski in sodelovanje prostovoljcev

 • Pevski zbor stanovalcev

 • Plesna skupina stanovalcev

 • Bogati prostovoljski programi (osnovnošolci, dijaki srednjih šol, odrasli prostovoljci)

 • Terapija s pomočjo živali in drug

V Domu smo veliki ljubitelji živali, zato naše življenje in delo bogatijo zajčki, muce, ribice, želve in papige. Stanovalci lahko od doma prinesejo svojega hišnega ljubljenčka pod pogojem, da zanj skrbijo sami ali s pomočjo svojcev.

Redno sodelujemo s svojci stanovalcev. Večkrat letno organiziramo srečanja s svojci novih stanovalcev, na katerih je seznanimo z vsemi potrebnimi informacijami glede bivanja in oskrbe stanovalcev v našem domu. Dva krat letno pa na sestanek povabimo svojce vseh stanovalcev z namenom, da jih seznanimo z aktualnimi zadevami v zavodu ter prisluhnemo njihovim predlogom, pripombam in mnenjem. V okviru teh sestankov ponudimo svojcem strokovna predavanja različnih strokovnjakov. Teme predavanj so vezane na starostnika, na bivanje v instituciji, na bolezni v starosti, na medsebojno komunikacijo in odnose in podobno. Skupni sestanki so dobro obiskani, svojci pa so s predstavljenimi temami zelo zadovoljni.

Jeseni leta 2007 smo za svojce stanovalcev z demenco ustanovili posebno podporno samopomočno skupino, katere namen je kar najbolj natančno informirati svojce o pojavu in poteku demence, izboljšanje kontakta med svojci in stanovalci z demenco, izboljšanje sodelovanja med svojci in zaposlenimi v domu ter čustvena in psihična razbremenitev svojcev. Od leta 2008 deluje tudi Klub svojcev, ki se srečuje nekajkrat letno. Obravnavamo različne teme ter med seboj delimo dobre izkušnje, pa tudi težave in probleme, vezane na stanovalce doma.

Čeprav smo zaposleni organizirani v različne službe, med seboj nenehno sodelujemo, saj se naše delo pri celoviti skrbi za stanovalce ves čas prepleta.

Kako naj na primer organiziramo piknik v našem prelepem parku, če pri tem ne bi sodelovali delavci prav vseh služb? Hišniki pripravijo prizorišče, kuharji skuhajo in spečejo dobrote, medicinske sestre in bolničarke pripravijo, pripeljejo ter spremljajo stanovalce, delovne terapevtke in delavci fizioterapije pripravijo program, socialne delavke skrbijo za prijetno druženje in komunikacijo…

Podobno je pri vseh drugih aktivnostih in prireditvah za stanovalce, pa naj si gre za praznovanje rojstnih dni, izlete, praznovanje 8. marca ali silvestrovanja. Zaposleni vedno združimo moči in zadovoljstvo stanovalcev nikoli ne izostane.

Poleg redno zaposlenih vključujemo v delovni proces v domu tudi dodatne delavce, preko različnih programov aktivne politike zaposlovanja. S tem razbremenjujemo naše, v zadnjih letih vse bolj obremenjene delavce ter izboljšujemo kakovost storitev za stanovalce in druge uporabnike.

Tudi sicer je v našem domu precej živahno, saj že več let sodelujemo z mladimi prostovoljci iz srednjih in osnovnih šol. Od leta 2012 uspešno deluje program Odrasli prostovoljci, s pomočjo katerega mnogim stanovalcem zagotavljamo večjo samostojnost in kakovost življenja v domu. Smo učna baza za obvezno prakso dijakov študentov zdravstvene nege in socialnega dela ter dijakov srednjih gostinskih šol. V času dopustov ali drugih krajših odsotnosti z dela si pomagamo z delom študentov preko študentskih servisov, z najemanjem delavcev preko invalidskih podjetij, omogočamo pa tudi pripravništvo diplomantom različnih stopenj izobrazbe in poklicev. Vključeni smo tudi v program družbeno koristnega dela, v okviru katerega v naše delovno okolje vključujemo osebe na podlagi dogovorov s centri za socialno delo.

Poseben poudarek dajemo v našem domu strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju delavcev. Sprotno spremljamo vse novosti na različnih področjih dela zavoda in se udeležujemo seminarjev ter strokovnih aktivov. Mnoga izobraževanja organiziramo kar v domu, da se jih lahko udeleži kar največ zaposlenih. Prav tako se poslužujemo možnosti, ki nam jih ponujajo različni proizvajalci in uvozniki medicinske opreme in pripomočkov, ki nam sproti predstavijo novosti na področju zdravstvene nege in oskrbe. Organiziramo in pripravljamo tudi interna izobraževanja, predvsem na področju HACCP sistema, ravnanja z odpadki, varovanju pred okužbami ter varnosti in zdravja pri delu.

Dom v Poljčanah je kljub svoji starosti lepo urejen in vzdrževan, za kar redno skrbimo z visokimi investicijskimi vlaganji. V zadnjem desetletju smo prenovili, dogradili in sodobno opremili pralnico in kuhinjo z jedilnico, z investicijo v kotlovnico smo zmanjšali stroške ogrevanja za več kot polovico, v letu 2017 zaključujemo investicijo na podstrešju stanovanjskega dela, ki jo bomo namenili za upravne prostore in pisarne. Investicijska vlaganja se bodo nadaljevala tudi v naslednjih letih, posodabljala se bo oprema ter preuredili prostori v skladu z veljavnimi standardi.

V letu 2016 je dom dobil tri pomembna priznanja za svoje delo.

V začetku leta smo bili priča slavnostni podelitvi certifikata kakovosti na področju institucionalnega varstva starejših E-Qalin, s katerim se ponaša manj kot 20 odstotkov vseh domov v Sloveniji.

V jesenskem času smo bili v okviru projekta časopisne hiše Delo na osnovi odločitve strokovne komisije ponosni prejemnik priznanja Najtoplejši domovi starejših, ki ga je dvanajstim prejemnikom podelila ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak. Fakulteta za socialno delo je naš dom izbrala med deset domov z najbolj inovativnimi oblikami oskrbe v institucionalnem varstvu v Sloveniji in naše delo opisala v posebni strokovni študiji.

Konec leta 2016 in v juniju 2017 je Enoto Slovenska Bistrica in Dom Poljčane obiskal predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez. Še posebej pa smo ponosni, da je za nas našel čas Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je 20. aprila 2017 obiskal Enoto Slovenska Bistrica. 

Če so bili nekoč domovi v očeh ljudi hiralnice, danes temu zdaleč ni več tako!

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane na obeh lokacijah postaja vse bolj prepoznaven v svoji bližnji in daljni okolici. Prepoznaven je po urejenih in čistih prostorih, po visoki strokovnosti zaposlenih, po prijaznem, človeškem odnosu do uporabnikov, po svojih široko odprtih vratih, po raznovrstnih, zanimivih dejavnostih za stanovalce, po pripravljenosti za sodelovanje s svojci, z okoljem, po bogatih prostovoljskih programih, …in še bi lahko naštevali.

Pogosto po naših storitvah povprašujejo ljudje, ki imajo v bližini svojega doma druge domove za starejše. Ko jih povprašamo, zakaj želijo prav naš dom, nam povedo, da so jim ga priporočili prijatelji, znanci, zdravniki v bolnišnici, socialni delavci. To je za nas velika pohvala, za bodoče stanovalce pa jamstvo, da bo zanje dobro poskrbljeno.

Kontakt